PressCode

Înscrierea la școală în 2024. Pașii pe care trebuie să îi urmeze părinții

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Ministerul Educației a actualizat informațiile cu privire la înscrierea copiilor în învățământul primar, în anul școlar 2024 – 2025.

Cine se poate înscrie în clasa pregătioare?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, inclusiv.
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar (eliberată de unitățile de învățământ cu nivel preșcolar sau în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională – CJRAE/CMBRAE, după caz). 

Cui se adresează evaluarea CJRAE/CMBRAE?

 • copiilor care nu au frecventat grădinița;
 • copiilor care s-au întors din străinătate.

Când și unde se realizează evaluarea copiilor?

Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024.

Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

Pentru copiii care au frecventat grădinița sunt necesare:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) și art. 6 (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.019/2024;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

La ce unitate de învățământ poate fi înscris un copil?

Părintele poate opta:

 • pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris în baza validării cererii de înscriere;
 • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Unde vor avea loc înscrierile?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi on line pe site-ul dedicat în interiorul calendarului de înscriere, însă după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Actele necesare pentru înscriere:

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Copie şi original – certificat de naştere copil.
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Calendarul de completare /depunere a cererilor?

În perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

Unde și când vor fi afișate lista elevilor înscriși și lista locurilor libere?

 • 29 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere
 • 21 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Condiții de departajare pe care școlile le aplică dacă numărul copiilor este superior numărului de locuri

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu asigură departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie.

Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Informații pentru părinți:

 • Internet: pe paginile proprii de web, inspectoratele şcolare județene vor crea o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2024, vizibilă & accesibilă de pe prima pagină
 • Direct de la şcoli.
 • Prin intermediul liniilor telverde, instituite la nivelul inspectoratelor școlare.

Sunt locuri suficiente pentru copii în clasa pregătitoare?

Fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

Înscrierea în învățământul privat

Înscrierea se face în prima etapă.

Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. În caz contrar, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/tutorele legal instituit/împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

Atenție la cererea online!

 Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a valida dosarul complet al copilului la unitatea de învăţământ în care se dorește înscrierea. 

Citește și